Generalforsamling 2024 afholdes onsdag den 22. maj 2024 kl. 19.00 i Smørum Idrætscenter, Flodvej 62.

 

Iht. Paragraf 6.4 i selskabets vedtægter er dagsordenen således:


1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for indeværende drifts år til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af
investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere / stemmeberettigede varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer på valg:
• Jan Søberg, ordinært på valg, genopstiller.
• Ronni A. K. Madsen, ordinært på valg, genopstiller.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller PwC som selskabets revisor.
10. Valg af revisorsuppleanter. Bestyrelsen indstiller PwC som selskabets revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

 

Opstillingsmøde afholdes:


Torsdag, den 2. maj 2024 kl. 18:00 på Smørum Kraftvarme, Skebjergvej 25.

Smørum Kraftvarme A.m.b.A. ledes af en bestyrelse som vælges på generalforsamlingen. For at give de bedste betingelser for kandidater til bestyrelsen afholdes der forud for generalforsamlingen et opstillingsmøde, hvor interesserede kandidater er velkomne. På opstillingsmødet orienteres der om, hvordan bestyrelsen arbejder og hvilket ansvar man påtager sig.

//