Generalforsamling

Se indkaldelse og øvrigt materiale herunder:

Generalforsamling 2022 afholdes onsdag den 25. maj 2022 kl. 19.00 i Kulturhuset, Flodvej 68.

 

For tilmeldte serveres der en let anretning kl. 18.30.

 

Iht. Paragraf 6.4 i selskabets vedtægter er dagsordenen således:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for indeværende drifts år til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere / stemmeberettigede varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleanter.
11. Eventuelt.