Budget 2022

  Budget
  2022
  T.KR.
INDTÆGTER :  
Opkrævede varmebidrag 26.000
Salg af Co2-kvoter 4.000
Efterbetaling, varmebidrag 0
Tilbagebetaling, varmebidrag 0
Indtægter ved elproduktion 6.500
Årets resultat 3.581
INDTÆGTER I ALT (excl. moms) 40.081
   
UDGIFTER :  
Brændselsforbrug-Naturgas 5.700
Brændselsforbrug-Elkedel 2.500
Brændselsforbrug-Varmepumpe 9.870
Brændselsforbrug i alt 18.070
El, vand og energiafgifter 450
Driftspersonale 2.300
Rep. og vedligeh. af central 1.500
Rep. og vedligeh. af rør 5.000
Rep. og vedligeh. af målere 300
Øvrige udgifter 400
Drift og vedligeh. motor & kedler m.v. 2.500
Honorar til formand 100
Honorar til bestyrelse 200
Løn administration 2.050
Administrationsomkostninger 1.650
Energisparelov 0
Forsikring m.v 900
Renter, banklån 1.100
Renter varmebidrag mv. -15
Tab på debitorer 0
Administration vedr. CO2 kvoter 76
Afskrivninger: Driftsmat. & Inventar 0
Afskrivninger K/V 3.500
Afskrivninger Ledningsnet 0
UDGIFTER I ALT (excl. moms) 40.081
   
ÅRETS RESULTAT 0
   
Disponeres således :  
Overført fra tidligere år 3.581
Årets resultat -3.581
NETTO 0